Long Mạch

[DKV.360GAME.VN]

Bổn Trang Chủ hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Webgame Đại Kiếm Vương.

Long Mạch

  • Hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến mở Long Mạch.
  • Tích luỹ EXP tiến cấp thông qua các hoạt động để tăng cấp Long Mạch.
  • Khi lĩnh hội mỗi Long Mạch sẽ nhận kèm kỹ năng đặc biệt của Long Mạch đó.
  • Số Long Mạch sở hữu góp phần tăng thuộc tính cho nhân vật, nhận càng nhiều Long Mạch thì tăng càng nhiều thuộc tính.


-- Long Mạch Hộp Nguyệt Quang --


-- Long Mạch Long Thần Chuỳ --


-- Long Mạch Phù Đồ Tháp --


-- Long Mạch Phong Hoả Luân --


-- Long Mạch Đông Hoàng Cung --

Nếu là Tân thủ các Thiếu Hiệp có thể xem thêm thông tin hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại đây